Andelseiernes vedlikeholdsplikt

Leieren sørger for egen kostnad for forsvarlig vedlikehold

Husleiekontraktens § 5 omhandler andelseiernes vedlikeholdsplikt. Generelt kan man si at du sørger for alt vedlikehold innenfor din egen leilighet og ytre rom som hører leiligheten til.

(1)
Leieren sørger for egen kostnad for forsvarlig
vedlikehold innenfor leiligheten og i ytre rom som hører leiligheten til, når skaden ikke skyldes mangler ved bygningen eller felles ledninger og anlegg. Til indre vedlikehold regnes all fornying av tapet og maling innenfor dører eller vinduer i leiligheten, videre all istandsetting og oppussing av leiligheten med ildsteder, radiatorer, dører, ruter, vinduer, låser, nøkler, elektriske ledninger med tilbehør fra leilighetens apparattavle eller sikringsboks og vannkraner. Til indre vedlikehold regnes utskifting og vedlikehold av servanter og vannbeholdere, bad med tilbehør, klosetter med skåler, spylekasser og spyleventiler samt istandsetting og oppstaking av innvendige avløpsledninger til egen vannlås. Likeså plikter leieren å holde vedlike ledninger og innretninger som han selv har satt opp.

(2)
For mislig omgang med vann bærer leieren ansvaret. Leieren plikter å behandle leiligheten og eiendommen med tilbørlig aktsomhet og er med hensyn til bruken av vaskerier , rengjøring av loft og trapper og andre fellesrom, samt forøvrig i alle deler pliktig til å rette seg etter de gjeldende ordensregler som sammen med vedtekter vedtas som en del av leiekontrakten.

(3) 
Alt arbeid som leieren plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig. Oppfyller ikke leieren sin vedlikeholdsplikt, eller reparerer han ikke skader som han plikter å utbedre, kan borettslaget sette leiligheten i stand på leierens kostnad. Borettslaget har adgang til å foreta den inspeksjon som trengs for å kontrollere at leieren oppfyller sin vedlikeholdsplikt
.