Godkjenning av nye andelseiere

Borettslaget har i henhold til brl. §16 30 dager på seg til å behandle søknaden om å bli godkjent som andelseier

Dersom svar ikke er avgitt innen fristen, er andelseier automatisk godkjent. Et avslag på godkjenningssøknaden må oppfylle visse formkrav. Den må være skriftlig begrunnet, og det skal fremgå at søksmålet må være reist innen 30 dager, dersom avslaget vil prøves rettslig. Avslaget skal sendes både kjøper og selger.

Er nektingen av godkjenningen endelig, søksmål ikke reist innen fristen, eller en eventuell sak er tapt, kan styret pålegge kjøperen å overdra andelen til en person styret godkjenner (brl § 18). Blir ikke dette gjort innen seks uker etter at pålegget ble gitt, kan styret enten selge andelen ved tvangssalg eller innløse andelen. Pålegget om å overdra skal være skriftlig og opplyse om virkningen av at pålegget ikke blir fulgt.