Styrets arbeidsoppgaver

Husleien du betaler til dekning av borettslagets løpende utgifter forvaltes av styret

I et borettslag av Solfjellets størrelse med sine 648 leiligheter har styret en meget stor saksmengde til behandling. I tillegg tilkommer den daglige drift og arbeidsgiveransvar. Borettslaget eier betydelige verdier og har en husleieinnkomst på over kr. 11 500 000.-, som skal forvaltes av styret. Andelseiernes bointeresser skal ivaretas og laget skal drives og forvaltes i henhold til lover og forskrifter. Styret bruker en stor del av sin fritid i forbindelse med driften av laget og det er derfor nødvendig å ha faste rutiner både når det gjelder drift, styremøter og henvendelser fra beboere.

 

Styrets oppgaver:

  • Styret skal lede borettslaget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamling.
  • Styret kan treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten gjennom lov eller vedtekter er flyttet til generalforsamlingen

Styrets viktigste oppgaver:

  • Å vedta budsjett og nødvendige reguleringer av husleie/fellesutgifter.
  • Å anvise fakturaer til betaling.
  • Å foreta beslutninger om bruk av midler til vedlikehold og bomiljøtiltak.
  • Å godkjenne nye andelseiere og søknader om fremleie.
  • Å behandle klagesaker og eventuelle sanksjoner i form av advarsler eller oppsigelser.