Aktuelt


14
Boligbygging vis a vis blokk 82 og 84
 
 
På grunn av borettslagets protester relatert til parkeringssituasjonen, vedtok bystyret en  tilleggsmerknad til reguleringsforslaget, om at det kan oppføres 120 parkeringsplasser under bygningen for Solfjellet Borettslag.

I det nye reguleringsforslaget er  bebyggelsesstrukturen endret fra en buet blokk til 4 punkthus med 5 - 4 etg. Videre er bystyrets merknad om parkeringsplasser for Solfjellet fjernet i det nye reguleringsforslaget.

Borettslagets styre har rådført seg med advokatfirmaet Torkildsen og Tennøe som anfører at en protest på endring av bebyggelsesstrukturen sannsynlig ikke vil føre frem, så lenge prosjektet ligger innenfor tidligere reguleringsområde og utnyttelsesgrad.  Det anføres at 4 punkthus vil gi et bedre utsyn og luft enn en buet blokk som utfyller hele reguleringsområdet.

Borettslaget ved styret finner imidlertid grunn til å protestere på at føringen fra bystyret om å ta hensyn til Solfjellets parkeringssituasjon, ikke er videreført i det nye reguleringsforslaget.

Følgende fremkommer av varsel til ny reguleringsplan:

I forbindelse med samråd, område og prosess -avklaringen har Plan-og bygningsetaten vurdert saken som middel enkel. PBE er positiv til foreslått endret bebyggelsesstruktur og angir at punktblokker i en åpen men samtidig stram struktur vurderes å være godt tilpasset omkringliggende utbyggings- mønster. Det angis at bebyggelses bør tilstrebes plassert utenfor områder som Friluftsetaten har påpekt berø- rer viktige naturtypelokalitet. Dersom antall hus reduseres til fire og gjeldende grad av utnyttelse overholdes har PBE gitt foreløpige føringer om at regulerte byggehøyder vil kunne økes med inntil 4 m, herunder 3 stk punkthus med 5 etasjeplan og ett punkthus med 4 etasjeplan. Langt på vei er føringene gitt av PBE og andre høringsinstanser fulgt opp i utarbeidet regulerings forslag.

FØLGENDE BREV ER SENDT TIL FORSLAGSSTILLER:

Innspil til varsel om reguleringsforslag for Haugerudveien, gnr. 141 bnr. 383 i Oslo kommune

Vårt firma representerer Solfjellet Borettslag (Solfjellet), eiere  

av gnr. 141 bnr. 103 i Oslo kommune. Eiendommen ligger på den andre siden av Haugerudveien i forhold til forslagseiendommen. Vi viser til høringsbrevet av 22. april 2009, samt mail korrespondanse med vår klient vedrørende utsatt frist for innspill.

Vår klient har som utgangspunkt ingen innvendinger til hovedgrepene i planforslaget, men er svært opptatt av å kunne ivareta de muligheter for parkering som gjeldende plan åpner for. Området generelt - og Solfjellet spesielt -  har pr i dag en stor underdekning av parkeringsplasser, noe som fører til svært kaotisk gateparkering i området. For Solfjellets del innebærer underdekningen også at de i dag leier plasser på ulike steder i området, noe som ikke er tilfredsstillende. Et bidrag til løsning av Solfjellets parkeringsbehov vil bidra til å avbøte disse problemene til beste for alle i området. Dokumentasjon i likhet med reelle forhold viser at situasjonen er uholdbar og at parkeringsbehovet ikke kan løses på Solfjellets egen eiendom. Det er heller ikke slik at Solfjellet har full dekning ved å benytte øvrige parkeringstilbud i området slik planforslaget synes å legge til grunn. Disse spørsmål har i lang tid har vært et tema for Solfjellet, og har også blitt vektlagt i den offentlige behandling av tidligere reguleringssak på forslagsstillers eiendom.

I gjeldende plan § 6 åpnes det for etablering av 120 underjordiske parkeringsplasser for Solfjellet på forslagseiendommen. Dette kom inn i planen som et resultat av en omfattende prosess ved forrige regulering av eiendommen i perioden 2003-2005. Bakgrunnen for at nevnte klausul ble inntatt, var vår klients fremsettelse av alternativt reguleringsforslag basert på rapporter om de utilstrekkelige parkeringsforholdene i området. Forholdene har ikke forbedret seg siden den gang, og vi må derfor anta at den politiske vurderingen av dette spørsmålet ikke vil være en annen i dag.  Disse plassene kommer i tillegg til parkeringsplassene for det innregulerte boligbygget på eiendommen, og er så vidt vi kan se ikke i konflikt med utnyttelsen av eiendommen - verken i gjeldende plan eller foreliggende forslag. I foreliggende forslag er imidlertid muligheten for ekstra underjordiske parkeringsplasser fjernet.

Vi ber om at underjordiske plasser for Solfjellet videreføres i planforslaget. Primært ønsker vår klient at det reguleres en rettighet til parkering, ikke kun en mulighet slik det er i gjeldende regulering. Vi antar at dette kan avklares i en nærmere dialog med forslagsstiller.

Til orientering var mulighetene for et underjordisk parkeringsanlegg for Solfjellet gjenstand for en inngående politisk behandling i forbindelse med forrige reguleringssak. Muligheten for underjordisk parkering på eiendommen er svært viktig for vår klient, og vi håper derfor at det nå ikke blir nødvendig med en tilsvarende prosess for å ivareta denne muligheten. Dersom forslaget opprettholdes slik det foreligger i dag, vil vår klient måtte vurdere å fremme protester og eventuelt eget forslag. Dette vil få betydning for den videre prosessen, blant annet ved at forslaget ikke vil kunne behandles som forenklet plan.

Slik vi vurderer situasjonen representerer en videreføring en klar økonomisk fordel for YE Eiendom, da det åpner for en ytterligere utnyttelse av eiendommen enn det som normalt kan forventes. Dette er allerede gjennom den forrige behandlingen vurdert av politikere og kommunens administrasjon. Vår klient er interessert i å erverve retten til de nevnte plasser, og i samarbeid med YE Eiendom eller en annen fremtidig tiltakshaver, å oppføre et underjordisk parkeringsanlegg samtidig med de andre byggearbeidene på eiendommen. Dette vil kunne gjennomføres dersom nevnte klausul i § 6 opprettholdes i tråd med gjeldende plan.

Vi antar at nærmere planer og vilkår for et underjordisk parkeringsanlegg best kan drøftes over bordet, og inviterer med dette YE Eiendom til et møte om saken. Dersom dette er av interesse kan et snarlig møtetidspunkt avtales direkte med undertegnede.

Solfjellet er åpen for å avgi en positiv skriftelig støtte til reguleringsprosjektet så fremt Solfjellet og YE Eiendom finner en god løsning på Solfjellets parkeringssituasjon.

Vi håper å høre fra Dem i løpet av kort tid.

Med vennlig hilsen

Torkildsen, Tennøe & co. Advokatfirma AS
 

 

 

MERKNADER TIL SAKEN:

Fremdriftsmessig vil dette nye reguleringsforslaget kostnadsmessig bli nødvendig å se i sammenheng med det utspill (kjøp av eiendommen), som de nye eierne av Solfjellet Parkeringshus har fremmet overfor borettslaget. (Ref tidligere informasjon i mars utgaven 09 av Solstikka).

Fremdriftsmessig vil reguleringsforslaget kostnadsmessig også bli  å se i sammenheng med den eventuelle fremtidige utskifting av avløpsrør og våtromsrehabilitering.

 

 
abonner på RSS 25 Latest Articles

Arkiv


mai 2020
2 artikler
mai 2019
1 artikler
februar 2019
1 artikler
oktober 2018
4 artikler
februar 2018
1 artikler
oktober 2017
4 artikler
september 2017
1 artikler
april 2017
1 artikler
desember 2016
1 artikler
juli 2016
1 artikler
juni 2016
1 artikler
april 2016
3 artikler
november 2015
1 artikler
juli 2015
2 artikler
april 2015
1 artikler
desember 2014
3 artikler
august 2014
3 artikler
juli 2014
1 artikler
mai 2014
2 artikler
februar 2014
3 artikler
november 2013
2 artikler
september 2013
1 artikler
juni 2013
2 artikler
april 2013
2 artikler
februar 2013
2 artikler
november 2012
1 artikler
oktober 2012
5 artikler
april 2012
1 artikler
mars 2012
1 artikler
februar 2012
1 artikler
januar 2012
2 artikler
desember 2011
1 artikler
november 2011
5 artikler
august 2011
1 artikler
juli 2011
1 artikler
mai 2011
4 artikler
april 2011
2 artikler
mars 2011
1 artikler
februar 2011
4 artikler
januar 2011
2 artikler
desember 2010
3 artikler
oktober 2010
4 artikler
september 2010
5 artikler
juni 2010
7 artikler
mars 2010
3 artikler
februar 2010
8 artikler
desember 2009
6 artikler
september 2009
5 artikler
august 2009
3 artikler
juni 2009
4 artikler
mai 2009
4 artikler
april 2009
1 artikler
mars 2009
5 artikler
februar 2009
5 artikler
januar 2009
2 artikler
desember 2008
2 artikler
november 2008
4 artikler
oktober 2008
5 artikler
september 2008
1 artikler
august 2008
2 artikler
juni 2008
3 artikler
mai 2008
3 artikler
mars 2008
7 artikler
februar 2008
5 artikler
januar 2008
1 artikler
november 2007
5 artikler
oktober 2007
1 artikler
september 2007
4 artikler
august 2007
5 artikler
juni 2007
3 artikler
mai 2007
2 artikler
april 2007
3 artikler
mars 2007
3 artikler
januar 2007
3 artikler
desember 2006
2 artikler
november 2006
5 artikler
oktober 2006
3 artikler
september 2006
2 artikler
august 2006
4 artikler
juni 2006
1 artikler
mai 2006
5 artikler
april 2006
1 artikler
mars 2006
2 artikler
februar 2006
2 artikler
januar 2006
2 artikler
desember 2005
2 artikler
november 2005
2 artikler
oktober 2005
3 artikler
september 2005
2 artikler
august 2005
3 artikler
juli 2005
1 artikler
juni 2005
4 artikler
mai 2005
3 artikler
april 2005
4 artikler
mars 2005
3 artikler
januar 2005
5 artikler
desember 2004
4 artikler
november 2004
3 artikler
oktober 2004
8 artikler
august 2004
7 artikler
juni 2004
3 artikler
mai 2004
4 artikler
april 2004
1 artikler
mars 2004
6 artikler
februar 2004
5 artikler
januar 2004
6 artikler
desember 2003
4 artikler
november 2003
11 artikler
oktober 2003
6 artikler
september 2003
4 artikler
august 2003
9 artikler
juli 2003
4 artikler
juni 2003
7 artikler
mai 2003
8 artikler
april 2003
5 artikler
mars 2003
10 artikler
februar 2003
4 artikler
januar 2003
9 artikler
desember 2002
11 artikler
november 2002
16 artikler
oktober 2002
8 artikler