Aktuelt


02
Forprosjekt - utskifting av vann/avløpsrør og rehabilitering av bad
FORPROSJEKTET

Forprosjektet har tatt utgangspunkt i en minimumsløsning som må gjennomføres da utskifting av felles vannrør, soilrør samt sluk med avstikker, vil medføre bygningsmessige inngrep i den enkelte andelseiers leilighet.

MINIMUMSLØSNING / GRUNNPAKKE

Minimumsløsningen heretter kalt grunnpakken, vil bestå av følgende momenter:

Gulv på baderom: 
Fliser, påstøp, og membran (påstøp for å skjule varmekabler og avløpsrør fra servant/ badekar etc.)    
 
Gulv på WC: 
Fliser (ingen membran eller påstøp)    
 
Vegger på baderom:
Fliser og membran.

Vegger på WC: Malt.

Tak på baderom og WC:
Nedsenket himling / innkassing med stenderverk og gips. Malt.
 
Sanitæranlegg på baderom / WC:
Alt eksisterende utstyr og innredning de- og remonteres unntatt klosett som leveres nytt med P-lås.
 
Vannrør: 
Alle rør skiftes ut. Nye stoppekraner på k.v. og v.v. i leilighet. Stammer føres opp samme sted som dagens stammer. Skjult rørføring i lettvegger. Synlige rør på bad og WC legges i forkrommet utførelser.
 
Avløpsrør: 
Alle røropplegg og sluk skiftes. Stammer føres opp samme sted som dagens stammer. Avløp knyttes til eks. lufting og skiftes ned til kjellergulv.
 
Oppvarming på baderom:
Eksisterende oppvarming på bad demonteres og det monteres elektrisk gulvvarme.
 
Oppvarming på WC: Ingen.
 
EL. anlegg på bad WC:
Omtrekking av elektrisk anlegg. Alt elektrisk utstyr demonteres og remonteres unntatt ev. varmeovner på bad som fjernes. Ny 13A kurs til badet med jordfeilbryter leveres.
 
Kjøkken:
Vann og avløpsrør til kjøkkenbenk skiftes ut. Alle vannlåser i kjøkkenbenker som ikke er i nyere plastutgave skiftes ut.
Grunnpakken er nødvendig å gjennomføre grunnet alderdommen og slitasjen på samtlige vann og avløpsrør i borettslaget. Grunnpakken tar hensyn til at de bygningsmessige forhold som i andelseiers leilighet blir berørt i forbindelse med rehabiliteringen, istandsettes etter dagens krav til våtrom.

GENERALFORSAMLINGS BEHANDLING - AVSTEMMINGFORM

I grunnpakken er det m.a.o. kun tatt hensyn til hva som er nødvendig å istandsette etter rør utskiftingen men i henhold til våtromsnomen . Grunnpakken er juridisk vurdert til å ligge innefor det som borettslagets styre, kan igangsette uten generalforsamlingens vedtak. Forholdet omhandler nødvendig vedlikehold av røranleggene med de nødvendige påfølgende utbedringer i andelseiers leilighet som skyldes utskifting av rørene.

På grunn av nødvendig stort låneopptak, vil imidlertid saken bli fremmet for behandling av generalforsamlingen. I forbindelse med behandling av grunnpakken vil det kun være krav om simpelt/vanlig flertall ved avstemmingen.

TILLEGGSPAKKE
 

Det har vært normalt at man i forbindelse med utskifting av røranleggene og våtromsrehabiliteringer, tillegger grunnpakken elementer som bringer standarden i baderommet opp til et nivå som er mer vanlig og som andelseierne på lengre sikt vil bli fornøyd med. Andelseierne vil tjene på dette da det vil bli rimeligere og ta med disse elementer samtidig med rehabiliteringen, enn hvis andelseier senere enkeltvis, skulle gå til en slik tilleggsoppgradering.

Borettslagets styre har derfor lagt til en tilleggspakke i grunnpakken. Tilleggspakken består av:

· Dobbelt stikkontakt på bad for vaskemaskin/ tørketrommel.

· Montering av nytt Vegghengt klosett, ferdig med fliser og inkludert trykknapp, montert som halvhøy innkassing med hylle.

· Innfelt belysning i himling med lysdimmer.

Når man går utover (grunnpakken som kun krever vanlig flertall ved utbedringer som er en følge av rør utskiftingen), og legger til tilleggselementer som fremkommer over, kreves det 2/3 flertall ved avstemmingen. Ref. for øvrig avstemmingsform i tidligere avsnitt.

ANDELSEIERS MULIGHET TIL Å SETTE SITT PERSONELIGE PREG PÅ BAD OG WC

Ved rehabiliteringen skal det legges opp slik at den enkelte andelseier selv kan være med å sette sitt personlige preg på badet. I tillegg til borettslagets valgte standard, skal det derfor tilbys tilleggsleveranser til fast pris, som beboerne står fritt til å bestille og bekoste selv, f.eks.

· utvidet flislegging, alternative fliser, eventuelt dekor- og/eller bordfliser.

· skifte sanitærutstyr ut fra spesifisert liste, f.eks. ny servant, speil, baderoms innredning etc.

· skifte sanitærarmatur for kjøkkenbenk, servant, dusj etc.

I forbindelse med ovennevnte har det ved tidligere baderomsrehabiliteringer ofte vært slik at den entreprenør som får tildelt jobben, kan tilby noe inventar og lignende til innkjøpspris, uten å ta kostnad for monteringen. Hvorvidt dette vil bli en realitet i Solfjellet Borettslag, vet man ikke før det har blitt avhold anbudsrunde på rehabiliteringen. Rehabiliteringen i Solfjellet Borettslag er imidlertid på grunn av sin størrelse, ettertraktet hos entreprenørene i dagens situasjon.

ØVRIGE TILLEGG SOM KAN TILBYS ANDELSEIER

· Sammenslåing av toalettrom og bad og/eller utvidelse av bad mot entré. Kostnad er estimert til kr. 20-30.000,- inkl. mva. pr. leilighet hvor dette mulig. (Stor 2-roms og 3,5-roms)

· Flislegging av vegger på separat WC. Kostnad er estimert til kr. 8.000,- inkl. mva. pr. leilighet hvor dette mulig. (Stor 2-roms og 3,5-roms).

· Varmekabler på gulv i separat WC. Kostnad er estimert til kr. 4.000,- inkl. mva. pr. leilighet hvor dette mulig. (Stor 2-roms og 3,5-roms). Ny komplett innmat i sikringskap. Kostnad er estimert til kr. 4.500,- inkl. mva. pr. leilighet.

Det presiseres at hvis generalforsamlingen kun går for  grunnpakken, vil tilleggspakken som styret har anbefalt, falle ut og kun være tilgjengelig for andelseiere til en høyere kostnad i forbindelse med enkeltbestillinger.

Basert på erfaringstall fra tidligere våtromsrehabilitering i borettslag, presiseres at total kostnader til rehabiliteringen er estimerte, herunder er priser som er oppgitt i tilleggspunktene også kun estimerte priser, som kan bli endret når resultatet av anbudsrunden foreligger.

HVORFOR ER VARMEKABLER I GULV PÅ BADEROM EN DEL AV GRUNNPAKKEN?
Varmekabler i baderomsgulv er juridisk vurdert til å være en vanlig standard for baderom i dag. Varmekabler vil bidra til å tørke opp fuktighet i betongmassen rundt sluk og mellom membran og fliser.Spesielt for Solfjellet er at dagens gjennomgående radiatorrør i baderommene kommer i konflikt i forhold til å få en enkel og sikker tilpassing til våtromsnormen. Disse rørene vil derfor bli fjernet Man fjerner da også et fremtidig problem relatert til lekkasjer og den problemstilling dette vil medføre for andelseier og borettslag i forbindelse med ny utbedring av gulv og vegger som har blitt rehabilitert.
 VISNINGSBAD
Det planlegges oppføring av 3 - 5 visningsbad med stor sannsynlighet i en brakkerigg, slik at man kan se de muligheter man har til utstyr, utførelse, flisvalg og lignende.
 
HVOR LANG TID TAR REHABILITERINGEN?
Ut fra erfaringstall fra OBOS Prosjekt regner man med at det vil ta ca. 3 år før samtlige soilrør og baderom er ferdig rehabilitert. Dette utgjør ca. 3 blokker i året og i snitt ca. 5 uker pr bad.

HVA GJØR MAN NÅR   TOALETTBESØK OG DUSJ  BLIR PÅTRENGENDE?

I størst mulig grad vil man så langt det er mulig, legge til rette for at tiden for avstengning av vann i leilighetene blir så kort som mulig. Dette kan løses hvor dette går, med å avstenge en kurs mens en annen er åpen. Det vurderes også oppsetting av toalettmuligheter i f. eks fellesrom. Det kan også være en fordel å være på god fot med naboer som har tilgang på vann når de påtrengende tilfeller melder seg. En annen mulighet er familie og venner.

Har det gått bra i andre borettslag, vil det nok også gå bra i Solfjellet.

HVA OM MAN ALLERDE HAR REHABILITERT SITT BAD I HENHOLD TIL VÅTROMSNORMEN, MÅ MAN BETALE FOR FELLES VÅTROMSREHABILITERING?

Selv om badet er rehabilitert etter våtromsnormen og skulle bli godkjent som dette- må man i henhold til de juridiske vurderinger, være med på å betale felleskostnaden for rehabiliteringen.

Utdrag av juridisk betenkning:

"Hvis formålet med rehabiliteringen er å gjennomføre tiltak som i praksis bare kan gjennomføres i fellesskapet (skifte av avløpsrør), er det ikke slik at utbedringer som andelseier tidligere har utført i våtrommet kan betraktes som en forskuttering av de tiltak som nå er planlagt utført. De som har utbedret våtrommet tidligere, eller har kjøpt en leilighet der våtrommet er rehabilitert, har gjort dette frivillig og har hatt gleden av tiltaket i mellomtiden. Andelseieren kan således ikke kreve verken å få en redusert andel av felleskostnaden, eller en refusjon av kostnaden de har hatt i forbindelse med utbedring av bad og kjøkken."

Svært få bad ved lignende rehabiliteringer har vist seg å bli fullverdig godkjent i henhold til våtromsnormen, noe som styret i forbindelse med lekkasjer fra baderom har erfart. Befaringer i forbindelse med tilstandsvurderingen og forprosjektet har også avklart dette . Dette kan ha årsak i "gjør det selv arbeid", manglende faglig håndverksmessig utførelse, samt at den opprinnelige bygningsmessig oppføring, ikke har gjort det mulig å få til en fullverdig rehabilitering etter våtromsnormen.

VIL DET BLI MER STØY FRA AVLØPSRØRENE ETTER REHABILITERINGEN?

Det finnes flere rørtyper, materialer og systemer som kan benyttes i avløpsrør. Dagens støpejernsrør med nye skjøtemetoder kan brukes, eller man kan benytte forskjellige typer plastrør og stålrør. støpejernsrør er best med hensyn til demping av lyd og brannsikkerhet. Det finnes imidlertid også rør laget av ulike typer tunge plastmaterialer som har en tilnærmet like god lyddemping som støpejern.

Det er likevel viktig og merke seg at det ikke finnes noe nytt produkt som lydisolerer like godt som et gammelt støpejernsrør belagt med "skitt" innvendig.

Uansett valg av rørmateriale, så må rørene innkasses for å tilfredsstille krav til lydoverføring som kreves i henhold til gjeldende byggeforskrifter.

Når det gjelder plastrør må en i tillegg gjøre spesielle tiltak for å ivareta brannisolering mellom dekkene.

Valg av rør vil bli foretatt av borettslaget etter anbudsrunde og i samråd med engasjert konsulent.

NOEN REGISTRERTE FORHOLD ETTER TILSTANDSVURDERING OG FORPROSJEKT

Pr. i dag varierer toppsjiktet både i type og tilstand i de befarte leilighetene. Noen har montert vinylbelegg, men de fleste har stadig en variant av flislagt gulv. I noen bad har det blitt utført noe arbeider i den nyere tid og i noen få leiligheter er badet fullstendig ombygget og nytt sluk etablert. Det er ut fra befaringen grunn til å anta at de fleste "oppussede" bad har vesentlige mangler i forhold til byggeforskrift og våtromsnorm.

Med mulig unntak et ombygd bad, tilfredsstiller ingen av de befarte badene i borettslaget dagens standard. med belegg/ membran ført ned i nye sluk med klemring. Det må likevel antas at noe få andelseiere på eget initiativ har gjennomført en rehabilitering som helt eller langt på vei oppfyller dagens krav.

Noen av de befarte leilighetene hadde badekaret intakt. Noen leiligheter hadde montert et tett dusjkabinett. I de øvrige befarte leilighetene dusjes det rett på gulv. Dusjing direkte på gulv uten membran utsetter gulvet for høy fuktbelastning og vil før eller siden påføre underliggende bad skader i tak.

Dusjing direkte på gulv er sannsynligvis også tilfelle i mange av de øvrige leiligheter.

Dusjing direkte på gulv uten membran ikke bør forekomme, da gulvet ikke er vanntett. Verken fliser, fuger eller betonggulv er vanntett. Gulv med vinylbelegg som ikke  er klemt fast til sluket er heller ikke vanntett.

Dusjing direkte på gulv er uproblematisk dersom badet er totalrehabilitert med godkjente membraner i gulv og på vegg.

Ved befaring ble slukene kontrollert i den utstrekning det lot seg gjøre. Slukene var stort sett lett tilgjengelig. Renholdet var dårlig i flere av slukene. Når slukene ikke rengjøres, renner vannet dårlig unna. Da stuves vannet opp i sluket og trenger inn i betongen over slukkanten. Over tid vil fukt trekke gjennom gulvet til underliggende bad, og forårsake skade i taket der.

I de befarte leilighetene var standarden variabel fra akseptabel til svak. Fuktskader i hovedsak på gulv ble påvist flere steder og høyt fuktinnhold ble indikert i flere gulv/himlinger. Det ble i tillegg målt fuktighet på alle flater i flere av de besiktigede badene.

REHABILITERINGSBEHOVET
 
På bakgrunn av en totalvurdering av innholdet i forprosjektets rapport, blir konklusjonen at borettslaget bør gjennomføre en utskifting av samtlige avløpsrør, utskifting av sluk, utskifting av samtlige vannrør samt rehabilitering i bad i henhold til våtromsnormen.

BEFARINGER OG BYGGELEDELSE

Samtlige bad/våtrom vil før rehabiliteringen starter, bli grundig befart for å avklare det enkelte bad/våtroms tilstand. Byggeledelsen vil være på plass og nødvendig kontakttelefoner vil bli gjort kjent ovenfor hver enkelt andelseier. Byggeledelsen vil utføre kontroller under arbeidets fremdrift.

På bakgrunn av at OBOS Prosjekt har bred erfaring fra våtromsrehabilitering vil borettslaget v/ styret, engasjere dette selskapet til å utforme anbudsforespørselen, vurdere de innkommende anbud og til å inneha byggeledelse i rehabiliteringsperioden.

HVA KOSTER REHABILITERINGEN TOTALT FOR HELE BORETTSLAGET?

Grunnpakken:
Som er en minimumsløsning, vil denne pakken estimert utgjøre en total felleskostnad på kr. 127 505 000.-. Dette utgjør en totalkostnad pr. leilighet på kr. 142 000.-. Lånebehovet er
estimert til å utgjøre kr. 109 000 000.-.
Grunnpakken inklusiv tilleggspakken:
Som er den pakken som bringer standarden i baderommet opp til et nivå som er mer vanlig og som andelseierne på lengre sikt vil bli fornøyd med, vil utgjøre en estimert totalkostnad på kr. 145 592 000.-. Dette utgjør  kr. 165 000.- pr. leilighet. Lånebehovet er estimert til å utgjøre kr. 125 300 000.-.
De estimerte priser ligger innfor et område som var forventet på bakgrunn av erfaringstall fra lignende prosjekter.
 
   

GRUNNPAKKEN                              20 %                      6 %                         3 %                         Tillegg

Leilighetstype   Dagens leie:       01.03.10               01.03.12               01.03.13              

Liten 2 rom         1. 900                    2. 280                    2. 417                    2. 489                    589

Stor 2 rom          2. 450                    2. 940                    3. 116                    3. 210                    760

3,5 rom                3. 250                    3. 900                    4. 134                    4. 258.-                 1. 008

 
 

GRUNNPAKKEN

 20 %

 6 %

 3 %

Tillegg

Leilighetstype

Dagens leie:

 01.03.10

 01.03.12

 01.03.13

 

Liten 2 rom

 1. 900

 2. 280

 2. 417

 2. 489

 589

Stor 2 rom

 2. 450

 2. 940

 3. 116

 3. 210

 760

 3,5 rom

 3. 250

 3. 900

 4. 134

 4. 258.-

 1. 008

MULIGE STØTTEORDNINGER

Kommunale utbedringstilskudd og utbedringslån

Det eksisterer i dag en kommunal støtteordning for utbedring og tilpassing, av boliger for funksjonshemmede, eldre og andre med særlige boligbehov.

Ved rehabilitering av bad kan det for eksempel være aktuelt for enkelte som syns det er tungvint med badekar og montere inn dusj. Dette tiltaket kan det søkes tilskudd om for å få gjennomført. De viktigste vilkårene for tildeling er:

Formålet med tilskudds- og låneordningen er å medvirke til å gjøre boliger tjenlige for beboerne i rimelig framtid.

Eldre, funksjonshemmede og husstander med særlig sosialt behov kan få lån eller tilskudd til utbedring av bolig. Ordningen er behovsprøvd. Ved begrensede midler prioriteres funksjonshemmede foran andre søkere.

Som funksjonshemmet regnes alle som får uførepensjon etter lov om folketrygd av 17. juni 1966. Også andre funksjonshemmede kan få tilskudd eller lån hvis utbedringsarbeidene er nødvendige på grunn av funksjonshemmingen.

I tilskuddssaker stilles det i hovedsak ikke krav til boligens alder. Lån innvilges mot pant i bolig eller adkomstdokumenter.

Etter utbedringen skal boligen være tjenlig for husstanden i rimelig framtid. Lån og tilskudd gis som hovedregel ikke til boliger i byfornyelsesområder der utbedringsarbeider er planlagt igangsatt innen 3 år. Dette kan avvike fra bydel til bydel

Støtten er inntektsavhengig, og er begrenset oppad til kr. 40.000,- uten pant i bolig. Over denne sum kreves pant i bolig. Eventuell realiserbar formue går først til fradrag.

Statlig bostøtte:

Beboere som har etterlatte- alders- eller uførepensjon, samt husstander med svak økonomi, kan søke om statlig bostøtte gjennom kommunen. Husbanken finansierer denne ordningen. Denne bostøtteordningen gis til boliger med husbankfinansiert lån. Boliger som har etableringslån og utbedringslån gjennom kommunen kan også søke ordningen.

ER DET NØDVENDIG Å SKIFTE UT VANN OG AVLØPSRØR HERUNDER REHABILITERE BADEROM?

Det er styrets klare oppfatning at rehabilitering er nødvendig å gjennomføre nå. Denne oppfatningen er basert på følgende forhold.

· Den tekniske standarden på felles røranlegg som er avklart igjennom tilstandrapport og forprosjekt.

· Kostnadsnivået forventes ikke å bli lavere i fremtiden

· Økt premie i forsikringsforhold ved grunnet økning  i rørbrudd. Må dekkes av fellesskapet. Fare for at forsikringen ikke vil dekke skadene, grunnet at borettslaget ikke iverksetter nødvendig vedlikehold. Ytterligere kostnadsøkning som må dekkes av fellesskapet

· Dersom man venter vil lekkasjene fra fellesledninger sannsynelig øke, dette går utover andelseierne som får belastningen med følgeskader i sin leilighet. Kostnaden til fellesskapet øker.

· Den tekniske standard på andelseiernes baderom.

· Lekkasjene fra baderommene vil fortsette grunnet bruksforhold, manglende eller ikke faglig vedlikehold av den eksisterende bygningsmessig utførelse og vedlikehold av eget rørnett. Oppfølgende pålegg fra borettslaget om utbedring for andelseiers kostnad. Andelseier i underliggende blir skadelidende / får belastningen grunnet påført følgeskade.

· Både borettslag og andelseier vil måtte iverksette kostnadsmessige tiltak som må gjøres om igjen senere, hvis tiltak ikke iverksettes nå.

ALTERNATIVE RIMLIGELØSNINGER UTEN Å SKIFTE RØRANLEGGET?

· Sprøytemale med epoksy.

· Sprøytemale med polyester.

· Strømpetrekking.

Da det foreligger stor usikkerhet og udokumenterte forhold knyttet til de ovenstående metoder samtidig som man ikke oppnår en fullverdig rehabilitering etter våtromsnormen, har styret sett bort fra slike løsninger.

VED EN FREMTIDIG GENERALFORSAMLING

Ved en fremtidig generalforsamling skal det kun tas stilling til om rehabilitering skal igangsettes, basert på de totale estimerte/budsjetterte priser.

Det vil bli fremlagt 3 forslag til behandling:

REHABILITERINGEN

Forslag 1:
Grunnpakken til en estimert kostnad av kr. 127 505 000.-som utgjør en totalkostnad pr. leilighet på
kr. 142 000.-. Lånebehovet er estimert til å utgjøre kr.109 000 000.-.
 
Forslag 2:
Grunnpakke med tilleggspakke til en estimert kostnad av kr 145 592 000.-  som utgjør en totalkostnad pr leilighet på kr. 165 000. Lånebehovet er estimert til å utgjøre kr. 125 300 000.-.

Grunnpakken med tilleggspakke er er det mest ytterliggående forslaget og skal behandles først. Blir forslavedtatt med 2/3 stemmer, bortfaller behandling av grunnpakken/ minimumspakken

Blir grunnpakken inklusiv tilleggspakken nedstemt, skal grunnpakken/ minimumspakken tas opp til behandling. Ved behandlingen av denne pakken, er det kun nødvendig med alminnelig/ simpelt flertall

NY PARKERINGSPLASS.

Forslag 3:
Dette forslaget fremmes til behandling grunnet opparbeidelse på friareal ved Stjernemyrveien.
 
 
I LÅNEPAKKEN
Kostnaden estimert kr. 2 790 000.- eks mva til opparbeidelse av parkeringsplass, kostnaden estimert eks mva kr. 560 000.- til nye postkasser og kostnaden estimert kr. 760 000.- til utbedring av balkongknaster, er alle tatt hensyn til i lånebeløpet, både for grunnpakken og grunnpakken med tilleggspakke.

Det gjøres oppmerksom på at verken nye postkasser eller utbedring av balkongknaster er nødvendig å behandle av generalforsamlingen, da tiltakene faller inn under nødvendig vedlikehold. Man har imidlertid sett det hensiktsmessig å legge kostnadene inn i den store lånepakken for rehabiliteringen

STYRETS OPPFATNING I SAKEN

På bakgrunn av de avdekkede forhold vedr tilstanden til rørsystemene og baderommene, er det styrets oppfatning at andelseierne er best tjent med å godkjenne utskifting av vannrør og soilrør, samt rehabilitering av våtrommene nå.

Rehabilitering vil da i henhold til antatt fremdriftplan, kunne avsluttes 4. kvartal 2013.

Det er også styrets oppfatning at opparbeidelse av parkeringsareal ned ved Stjernemyrveien bør godkjennes /vedtas av generalforsamlingen grunnet følgende forhold:

· Arealet blir svært lite benyttet av Solfjellet borettslag.
· Stor underdekning på parkeringsplasser
· Usikkerheten relatert til den videre drift av Solfjellet parkeringshus.abonner på RSS 25 Latest Articles

Arkiv


mai 2020
2 artikler
mai 2019
1 artikler
februar 2019
1 artikler
oktober 2018
4 artikler
februar 2018
1 artikler
oktober 2017
4 artikler
september 2017
1 artikler
april 2017
1 artikler
desember 2016
1 artikler
juli 2016
1 artikler
juni 2016
1 artikler
april 2016
3 artikler
november 2015
1 artikler
juli 2015
2 artikler
april 2015
1 artikler
desember 2014
3 artikler
august 2014
3 artikler
juli 2014
1 artikler
mai 2014
2 artikler
februar 2014
3 artikler
november 2013
2 artikler
september 2013
1 artikler
juni 2013
2 artikler
april 2013
2 artikler
februar 2013
2 artikler
november 2012
1 artikler
oktober 2012
5 artikler
april 2012
1 artikler
mars 2012
1 artikler
februar 2012
1 artikler
januar 2012
2 artikler
desember 2011
1 artikler
november 2011
5 artikler
august 2011
1 artikler
juli 2011
1 artikler
mai 2011
4 artikler
april 2011
2 artikler
mars 2011
1 artikler
februar 2011
4 artikler
januar 2011
2 artikler
desember 2010
3 artikler
oktober 2010
4 artikler
september 2010
5 artikler
juni 2010
7 artikler
mars 2010
3 artikler
februar 2010
8 artikler
desember 2009
6 artikler
september 2009
5 artikler
august 2009
3 artikler
juni 2009
4 artikler
mai 2009
4 artikler
april 2009
1 artikler
mars 2009
5 artikler
februar 2009
5 artikler
januar 2009
2 artikler
desember 2008
2 artikler
november 2008
4 artikler
oktober 2008
5 artikler
september 2008
1 artikler
august 2008
2 artikler
juni 2008
3 artikler
mai 2008
3 artikler
mars 2008
7 artikler
februar 2008
5 artikler
januar 2008
1 artikler
november 2007
5 artikler
oktober 2007
1 artikler
september 2007
4 artikler
august 2007
5 artikler
juni 2007
3 artikler
mai 2007
2 artikler
april 2007
3 artikler
mars 2007
3 artikler
januar 2007
3 artikler
desember 2006
2 artikler
november 2006
5 artikler
oktober 2006
3 artikler
september 2006
2 artikler
august 2006
4 artikler
juni 2006
1 artikler
mai 2006
5 artikler
april 2006
1 artikler
mars 2006
2 artikler
februar 2006
2 artikler
januar 2006
2 artikler
desember 2005
2 artikler
november 2005
2 artikler
oktober 2005
3 artikler
september 2005
2 artikler
august 2005
3 artikler
juli 2005
1 artikler
juni 2005
4 artikler
mai 2005
3 artikler
april 2005
4 artikler
mars 2005
3 artikler
januar 2005
5 artikler
desember 2004
4 artikler
november 2004
3 artikler
oktober 2004
8 artikler
august 2004
7 artikler
juni 2004
3 artikler
mai 2004
4 artikler
april 2004
1 artikler
mars 2004
6 artikler
februar 2004
5 artikler
januar 2004
6 artikler
desember 2003
4 artikler
november 2003
11 artikler
oktober 2003
6 artikler
september 2003
4 artikler
august 2003
9 artikler
juli 2003
4 artikler
juni 2003
7 artikler
mai 2003
8 artikler
april 2003
5 artikler
mars 2003
10 artikler
februar 2003
4 artikler
januar 2003
9 artikler
desember 2002
11 artikler
november 2002
16 artikler
oktober 2002
8 artikler