Aktuelt


02
Solfjellet parkeringshus -Stoppordre og vedtak om tvangsmulkt

Følgende brev datert 3. november ble sendt etter borettslagets krav fremmet gjennom advokatfirmaet Torkildsen og Tennøe:

Pålegg om stans av arbeidet i medhold av plan- og bygningslovens § 113.

Plan- og bygningsetaten viser til stoppordre gitt muntlig til Bjørn Tengblad i Haugerudveien parkeringshus den 30.10.2009.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 113 1. ledd, gis det herved umiddelbar stoppordre for salg av garasjeporter i parkeringshuset i Haugerudveien 78.

Vedtak om tvangsmulkt.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i byrådsvedtak av 22.12.95 sak 1639195.

På bakgrunn av innkommet klage og annonse i avisene foretok Plan- og bygningsetaten en besiktigelse på ovennevnte eiendom 30.10.2009. Følgende personer var til stede ved kontrollen: Bjørn Tengblad, Kari Bjørnstad og Chris Hartmann.

Større arealer i parkeringshuset er delt opp med sponplater og plast. Det er montert 2 garasjeporter foran noen av p-plassene. Arealet bak portene fungerer som spesielt avlukkede p-plasser og "kontor". Det foregår lagring av porter, materialer og vareprøver. I følge avisannonse forgår det salg av porter i p-huset. Dette ble også bekreftet ved besiktigelsen. Det var hengt opp to reklameplakater på fasadene og en ved inngangen.

Forholdet er ikke omsøkt og dermed i strid med plan- og bygningsloven § 93, 1. ledd, bokstav c og gjeldende regulering. Arbeidet er således ulovlig igangsatt.

Plan- og bygningsloven § 113 lyder som følger: -

"Stansing av ulovlig arbeid og opphør av bruk. Fjerning eller retting av ulovlig utført arbeid. Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg med frist om retting av dette, herunder forbud mot fortsatt virksomhet. Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene kreve hjelp av politiet for gjennomføring av pålegg om stansing av arbeidet eller opphør av bruk, Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse og gis opplysning om at vedtaket vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.

Pålegg om stoppordre

Med hjemmel i pbl. § 113 1. ledd gis herved stoppordre som umiddelbart må etterkommes. Salg må opphøre umiddelbart og reklameplakatene må tas ned umiddelbart. Vegger og alle lagrede materialer må fjernes.

Stoppordren gis uten skriftlig forhåndsvarsel etter forvaltningsloven (fvl.) § 16. Da muntlig varsel er gitt både på telefon 29.10.2009 og på stedet 30.10.2009.

Vedtak om tvangsmulkt

Det vises til varsel om tvangsmulkt gitt på stedet. Varslingsplikten etter fvl. § 16 anses med dette oppfylt.

Med hjemmel i pbl. § Il 6a 2. pkt. fastsettes det en tvangsmulkt på kr. 50 000,-.

Dersom pålegget om opphør av salgsvirksomhet og fjerning av reklameplakater ikke etterkommes umiddelbart, vil tvangsmulkten forfalle. Forfalt tvangsmulkt vil bli innkrevd uten ytterligere varsel. Frist for fjerning av porter, lager og platevegger settes til 14.11.2009.

Det varsles samtidig om at etaten vil kunne vedta en ny og betydelig større tvangsmulkt dersom pålegget ikke etterkommes innen gitt frist.

Det gis anledning til uttalelse innen 2 uker.

Søknad i ettertid

Dersom de ulovlig utførte arbeider søkes godkjent i ettertid gjøres oppmerksom at en godkjenning er avhengig av at kravene i plan- og bygningsloven, eller bestemmelser gitt i medhold av denne lov, kan etterkommes. Det er tidligere gitt avslag på søknad om bruksendring til lager.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages etter § 28, jf pbl. § 15. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering.

Plan- og bygningsetaten Teknisk fagavdeling enhet for Byggetilsyn. Åpen by

Kopi til:

Solfjellet parkering AS, Postboks 6990 St.Olavs plass, 0 130 Oslo

Brann- og redningsetaten

Torkildsen, Tennøe & co. advokatfirma AS

 
abonner på RSS 25 Latest Articles

Arkiv


mai 2020
2 artikler
mai 2019
1 artikler
februar 2019
1 artikler
oktober 2018
4 artikler
februar 2018
1 artikler
oktober 2017
4 artikler
september 2017
1 artikler
april 2017
1 artikler
desember 2016
1 artikler
juli 2016
1 artikler
juni 2016
1 artikler
april 2016
3 artikler
november 2015
1 artikler
juli 2015
2 artikler
april 2015
1 artikler
desember 2014
3 artikler
august 2014
3 artikler
juli 2014
1 artikler
mai 2014
2 artikler
februar 2014
3 artikler
november 2013
2 artikler
september 2013
1 artikler
juni 2013
2 artikler
april 2013
2 artikler
februar 2013
2 artikler
november 2012
1 artikler
oktober 2012
5 artikler
april 2012
1 artikler
mars 2012
1 artikler
februar 2012
1 artikler
januar 2012
2 artikler
desember 2011
1 artikler
november 2011
5 artikler
august 2011
1 artikler
juli 2011
1 artikler
mai 2011
4 artikler
april 2011
2 artikler
mars 2011
1 artikler
februar 2011
4 artikler
januar 2011
2 artikler
desember 2010
3 artikler
oktober 2010
4 artikler
september 2010
5 artikler
juni 2010
7 artikler
mars 2010
3 artikler
februar 2010
8 artikler
desember 2009
6 artikler
september 2009
5 artikler
august 2009
3 artikler
juni 2009
4 artikler
mai 2009
4 artikler
april 2009
1 artikler
mars 2009
5 artikler
februar 2009
5 artikler
januar 2009
2 artikler
desember 2008
2 artikler
november 2008
4 artikler
oktober 2008
5 artikler
september 2008
1 artikler
august 2008
2 artikler
juni 2008
3 artikler
mai 2008
3 artikler
mars 2008
7 artikler
februar 2008
5 artikler
januar 2008
1 artikler
november 2007
5 artikler
oktober 2007
1 artikler
september 2007
4 artikler
august 2007
5 artikler
juni 2007
3 artikler
mai 2007
2 artikler
april 2007
3 artikler
mars 2007
3 artikler
januar 2007
3 artikler
desember 2006
2 artikler
november 2006
5 artikler
oktober 2006
3 artikler
september 2006
2 artikler
august 2006
4 artikler
juni 2006
1 artikler
mai 2006
5 artikler
april 2006
1 artikler
mars 2006
2 artikler
februar 2006
2 artikler
januar 2006
2 artikler
desember 2005
2 artikler
november 2005
2 artikler
oktober 2005
3 artikler
september 2005
2 artikler
august 2005
3 artikler
juli 2005
1 artikler
juni 2005
4 artikler
mai 2005
3 artikler
april 2005
4 artikler
mars 2005
3 artikler
januar 2005
5 artikler
desember 2004
4 artikler
november 2004
3 artikler
oktober 2004
8 artikler
august 2004
7 artikler
juni 2004
3 artikler
mai 2004
4 artikler
april 2004
1 artikler
mars 2004
6 artikler
februar 2004
5 artikler
januar 2004
6 artikler
desember 2003
4 artikler
november 2003
11 artikler
oktober 2003
6 artikler
september 2003
4 artikler
august 2003
9 artikler
juli 2003
4 artikler
juni 2003
7 artikler
mai 2003
8 artikler
april 2003
5 artikler
mars 2003
10 artikler
februar 2003
4 artikler
januar 2003
9 artikler
desember 2002
11 artikler
november 2002
16 artikler
oktober 2002
8 artikler