Dyrehold

Ved berettige klager plikter andelseier å fjerne dyret fra leiligheten

1.

Alle dyreeiere er forpliktet til å la sitt dyr registrere i dyreklubben Hund Og Katt.

Det er kun tillatt med et dyr pr. leilighet. Det er for øvrig ikke tillatt å anskaffe valp eller kattunge i den hensikt av at de skal være til tilvenning/opplæring inntil andelseiers godkjente hund/katt frafaller.

 

2.

Undertegnede forplikter seg til å ha sitt dyr i bånd av normal lengde innenfor borettslagets område. Hensynet til barn kommer i første rekke.

 

3.

 Jeg forplikter meg til å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate seg på området.

 

4.

Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som mitt dyr beviselig påfører personer eller eiendom i borettslaget, f.eks, skraper på dører, karmer, skader på blomster, grøntanlegg o.l.

 

5.

Jeg er forpliktet til å følge de retningslinjer som dyreklubben gir ved informasjon etc.

  

6.

 Dersom det kommer berettige klager over at mitt dyrehold sjenerer naboen med lukt, bråk eller lignende, plikter jeg å fjerne dyret fra leiligheten, hvis ikke en minnelig ordning med klagerne kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret i borettslaget etter forhandlinger med partene, hvorvidt en klage er berettiget. Dyreklubben vil i første omgang behandle klager før borettslaget tar en avgjørelse.

 

7.

  Lufting av hund på kollen er ikke tillatt.

 

8.

Alle dyreeiere skal være medlem av dyreklubben.

 

9.

 Den som anskaffer seg hund eller katt må skriftlig melde fra til dyreklubben om dette innen en uke. Slik melding skal også gis når hunden eller katten ikke lenger bor.

 

10.

For øvrig erklærer undertegnede seg villig til å godta de endringer i bestemmelsene ang dyrehold som andelseierne i generalforsamling til enhver tid vedtar.

 

11.

Denne erklæringen er en del av leiekontrakten vedr. leiligheten. Brudd på erklæringen blir å betrakte som vesentlig misligholdelse. Jf. vedtektenes pkt. 4.2