Taushetsplikt og innsynsrett

Tillitsvalgte kan ikke påberope seg tausetsplikt for å beskytte egne interesser
De tillitsvalgte er i lov om borettslag § 86 underlagt taushetsplikt om noens personlige og forretningsmessige forhold. Taushetsplikten er ment å skulle beskytte slike interesser og er ikke noe tillitsvalgte kan påberope seg for å beskytte egne interesser eller hindre andelseiernes alminnelige innsynsrett i styrets forhold og arbeid. regelmessig og god informasjon fra styret til beboerne er viktig.