Retningslinjer

 
I styremøte 16.06.1994 ble det av styret vedtatt retningslinjer for styrearbeid i Solfjellet Borettslag
 

Formålet med retningslinjene 

  • Formålet med retningslinjene er å...
 

Forvalteransvar for fellesmidler

  • Et godt resultat av de tillitsvalgtes arbeid
 

Tillitsvalgtes lojalitet til borettslaget

  • Tillitsvalgte kan ikke betinge seg selv eller gi andre særfordeler
 

Tillitsvalgtes habilitet

  • Det er den tillitsvalgte som selv har ansvar for sin egen habilitet
 

Bruk av anbud / tilbud - effektivressursbruk

  • Det bør i stor utstrekning benyttes anbud...
 

Taushetsplikt og innsynsrett

  • Tillitsvalgte kan ikke påberope seg tausetsplikt for å beskytte egne interesser
 

Belønning / attestasjon og anvisning

  • Tillitsvalgtes belønning for innsats og resultater
 

Personlig adferd

  • Tillitsvalgte må opptre hensynsfullt og aktsomt
 

Forholdet til offentligheten

  • Når tillitsvalgte på vegne av borettslaget...