I henhold til lov om borettslag, skal styret varsle alle andelseiere om dato for avholdelse av generalforsamlingen og om siste frist for innlevering av forslag.

Til orientering er det forventet at ordinær generalforsamling vil bli avholdt medio april 2021i Haugerud kirke

Eventuelle forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må være innlevert senest 1 5. januar 2021.

 

Forslagsfrist 15. januar er rask årlig frist for forslag til generalforsamlingen og fremkommer også som opplysning på borettslagets nettside.
For å kunne fremme forslag til generalforsamlingen må man være andelseier i borettslaget.
Forslaget bør være relevant for behandling av en generellforsamling.
Forslaget sender til borettslagets adresse som er: Solfjellet Borettslag v / styret Haugerudveien 78, 0674 - Oslo
Forslag som fremmes til behandling overfor generalforsamlingen - skal være stilet til generalforsamlingen samt undertegnet med andelseiers navn, adresse og leilighetsnummer.
Borettslaget ved styret behandler et eventuelt forslag før generalforsamlingen og vil avgi sine skriftlige merknader og innstilling til forslaget.