18/10-83:

Solfjellet Borettslag ber Oslo Veivesen om å opparbeide skikkelig kjørevei til Haugerudveien 88 og barnehagen. 

8/1-83:

Oslo Veivesen spør om Solfjellet Borettslag har endret sitt syn på adkomstveien, i tilfelle må borettslaget gi veivesenet beskjed, slik at politiet kan omskilte for kjøring. 

27/11-83:

Solfjellet søker Oslo Veivesen om regulering slik at det blir både gangvei og kjørevei til Haugerudveien 88 og ber Oslo Veivesen formidle søknaden. 

14/12-83:

Oslo Veivesen informerer Solfjellet Borettslag om at de av økonomiske og terrengmessige grunner går imot regulering til offentlig vei til Haugerudveien 88, men vil ikke motsette seg at det blir en privat regulert vei bekostet av Solfjellet Borettslag som også må ordnes med. vedlikehold og brøyting. Anbefaler henvendelse til Byplankontoret. 

3/2-84:

Solfjellet Borettslag søker Byplankontoret om regulering av veien til Haugerudveien 88 og barnehagen. 

22/2-84:

Byplankontoret opplyser Solfjellet Borettslag om at gangvei 9421parallelt med den provisoriske veien kan benyttes til nødvendig «nødkjøring» og det er ikke behov for ekstra bilvei, særlig tatt i betraktning at grunnen til veien er en del av et friområde. 

4/3-84:

Solfjellet Borettslag søker på nytt Byplankontoret om kjørevei og bibeholdelse av gangvei 9421. 

23/3-84:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Byplankontoret finner det ikke nødvendig med ekstra bilvei og vil derfor ikke stille til møte i tilfelle Solfjellet sender søknad til Bygningsrådet.

17/9-85:

Solfjellet Borettslag ber Byplankontoret om at gangvei 9421 blir skiltet etter regulering stadfestet 15/3-77 av Miljøvern- departementet. Solfjellet Borettslag ber også om et kostnadsoverslag gjennom Oslo Veivesen om regulering av gangveien til kjørevei. Solfjellet Borettslag finner det naturlig at kostnadene deler mellom borettslaget og barnehagen. Den provisoriske kjøreveien må enten fjernes eller settes i skikkelig stand. 

16/10-85:

Solfjellet Borettslag ber Bydelsutvalget om medvirkning til en løsning vedr gangvei 9421 som er for smal. Minner om at saken begynte allerede for 10 år tilbake. 

30/10-85:

Byplankontoret påpeker at det nå foregår ulovlig parkering langs gangveien 9421. Området er friområde og sorterer under Park og Idrettskontoret. Byplankontoret vil ikke godkjenne omregulering av gangveien, men har oversendt saken til Oslo Veivesen for skilting og kostnadsoverslag for opparbeidelse av gangveien til offentlig vei. 

16/11-85:

Solfjellet Borettslag bekrefter avtale om en befaring og møte mellom Park og Idrett, Bydelsutvalget, Barnehagen og borettslaget. 

5/12-85:

Møte og befaring foretatt. Samtlige deltakere fant at felles avkjørsel fra rundkjøringen parallelt med gangvei 9421 til Haugerudveien 88, var den beste løsningen. Vedrørende kostnadsfordelingen mellom borettslaget, veivesenet og barnehagen bør dette tas opp senere. Det ble foreslått ved Solfjellet Borettslag og barnehagen v/Barnehagekontoret i fellesskap bør sende en søknad om regulering av området. 

«På direkte spørsmål i møtet, svarte de enkelte» 

Park og Idrett:
Positivt og fornuftig forutsatt at ikke fremtidig turvei bryter eller sperres. 

Byplankontoret:
Positivt og fornuftig men representanten kunne ikke binde opp saksgangen. 

Oslo Veivesen:
Positiv til å sette området i stand som foreslått med kostnadsfordeling. 

Bydelsutvalget:
Saken er behandlet og man har gått enstemmig inn for nevnte forslag. 

Fullverdig referat ble sendt alle involverte parter. Referent: Styrets leder Terje Aas . 

23/12-85:

Solfjellet Borettslag søker byplankontoret om regulering i henhold til vedlagt skisse, inklusiv parkeringsplass for for ca. 35 biler ved Haugerudveien 88. Søknaden er også fra barnehagen. 

1/4-86:

Solfjellet Borettslag etterlyser svar fra Byplankontoret angående søknad av 23/12-85. 

14/4-86:

Byplankontoret går i mot  forslag om parkeringsplasser i/ved Haugerudveien. Om Solfjellet Borettslag fortsatt vil søke om parkering ved Haugerudveien 88 til bygningsrådet, vil Byplankontoret fremme med avslag. 

22/5-86:

Solfjellet tilskriver Byplan- kontoret og orienterer om en del faktiske konfliktforhold med både kjørende og gående på gangveien 9421, den midlertidige anlagte kjøreveien, Kommunens håndtering av saken, og presiserer at det er primært nødvendig å fremskaffe tilfredstillende kjøreatkomst til Haugerudveien. . 88, slik at kjøring foregår ikke på gangveien. Sekundært som en helhetsløsning bør det anlegges noen få parkeringsplasser. 

29/9-86:

Solfjellet Borettslag etterlyser svar på sitt brev av 22/5-86. 

3/11-86:

Byplankontoret godkjenner sikkerhetsmessige årsaker, opparbeidelse av varig adkomstvei til Haugerudveien 88 og opparbeidelse av midlertidige parkeringsplasser av hensyn til parkering for ansatte i barnehagen og beboere i Haugerudveien 88. 

25/11-86:

Solfjellet Borettslag tilskriver Byplankontoret og ber om at det også gis varig dispensasjon for parkeringsplassene da samtlige av kommunes representanter i møte 5/12-85, mente det var fornuftig å søke om en omregulering av hele området. 

24/3-87:

Byplankontoret vil innstille på å forkaste et eventuelt forslag som viser parkering i regulert friområde. 

20/7-87:

Solfjellet Borettslag sender inn byggemelding om varig kjørevei og opprettelse av midlertidige parkeringsplasser. 

3/8-87:

Solfjellet Borettslag mottar godkjennelse (approbasjon) om at en del av det regulerte friområde omgjøres til parkeringsplass for 20 biler ved at det i henhold til bygningslovens § 7 gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. 

11/12-87:

S olfjellet Borettslag tilskriver Oslo Veivesen med forespørsel om økonomisk deltagelse til å opparbeide området ved Haugerudveien 88, da veivesen uansett måtte være forpliktet til å istandsette området etter opparbeidelse av en midlertid kjørevei til Haugerud Gård. 

11/1-88:

Oslo veivesen har ingen økonomiske midler til opparbeidelse av området. 

11/5-92:                                                                                                                                                       

Varsler Oslo Kommune v/ Etat for eiendom og utbygging at det er igangsatt arbeid med å omregulere det omtvistede området fra friområde til område for boligbygging. 

31/5-92

Solfjellet Borettslag går imot etatens forslag vedrørende omregulering til boligbygging. 

10/8-92
EBY etterlyser fra borettslaget en leieavtale med kommunen og ber om å få tilsendt en kopi av avtalen. 

10/12-2022                                                                                                                                                 

Borettslaget mener at dagens p-plasser ved barnehagen fortsatt er viktig på grunn av nærhet til inngangen til Haugerudveien 88. Foreløpig planforslag forutsetter ved ca. 12 av 24 plasser utgår. Det er ennå ikke avklart hva som skal skje med de resterende 12 plasser. Dette er etter EBYs vurdering et tema som PBE må ta endelig stilling til. Det vil si om parkeringsplassene skal ønskes eller fjernes som BYM i utgangspunktet ønsker. Det vises forøvrig til rundskriv om saken utdelt til alle beboere med plantegning vedrørende ny kjøreadkomst til Haugerudveien 88.