Møtedato: 13.06.2022 - Møtetidspunkt: Kl.18 - Møtested: Haugerud Kirke

Til stede: 43 andreiere, 10 representert ved fullmakt, totalt 53 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Iselin Kvamme Pedersen.Møtet ble åpnet av Terje Aas.

1- KONSTITUERING
A
Valg av møteleder
Som møteleder ble Terje Aas foreslått

Vedtak : Godkjent
B
Godkjenning av de stemmeberettigede
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.
Vedtak: Godkjent
C
Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne
Som fører av protokoll ble Iselin Kvamme Pedersen foreslått. Som protokollvitne ble Ann Karin Samuelsen foreslått.
Vedtak: Godkjent
D
Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklærte møtet for lovlig satt.
Vedtak: Godkjent
- - - - - - - - - - - - - - - -
2 - BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2021
A
Behandling av årsrapport og regnskap
Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2021 ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak: Godkjent
B
Overføring av årets resultat til balansen.
Årets underskudd foreslås dekket ved overføring fra genkapitalen.
Vedtak: Godkjent
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 - FASTSETTELSE AV HONORARER
A
Styrehonorar til det sittende styret ble foreslått satt til kr. 619 200, tilsvarende 20 % styret økning fra i fjor.

Det ble fremmet to benkeforslag.
Benkeforslag 1: 4 % økning fra i fjor.
Benkeforslag 2: ingen økning fra i fjor.

Det ble stemt over 20 % økning, 4 % økning og ingen økning fra i fjor. Ingen av
forslagene fikk alminnelig flertall. De to forslagene som fikk flest stemmer ble deretter stemt over på nytt. Ingen økning fra i fjor fikk flertall.
Vedtak: Styrehonoraret holdes uendret fra i fjor, Kr. 516 000.
B
Som godtgjørelse til grøntutvalget ble det foreslått kr 40 000.
Benkeforslag: Godtgjørelse til grøntutvalget settes til kr 50 000.
Vedtak: Kr. 40 000 ble vedtatt.
C
Som godtgjørelse til dyreutvalget ble det foreslått kr 40 000.
Benkeforslag: Godtgjørelse til dyreutvalget settes til kr 20 000.
Vedtak: Kr 20 000 ble vedtatt.

4 - BEHANDLING AV INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

A
Vedtektsendring - Valg av delegater til OBOS' generalforsamling - Saksframstilling:
 
OBOS BBL, heretter kalt OBOS, er et andelslag som hvert år gjennomfører generalforsamling, der medlemmer i OBOS kan møte og stemme på saker. Deltagelsen på OBOS' generalforsamling er nedfelt i OBOS' vedtekter §8. Andelseiere i borettslag som er tilknyttet OBOS, slik som vårt borettslag er, velger delegater som får stemmerett på OBOS' generalforsamling. Valg av delegerte skal gjøres hvert år på borettslagets generalforsamling (årsmøte).
  
For å sikre at vi velger delegere som kan ivareta borettslagets interesser på generalforsamlingen i OBOS, har OBOS foreslått følgende vedtektsendring i vårt borettslag:  

Forslag til vedtak:  
Det tilføyes følgende tekst som et eget punkt i vedtektenes bestemmelse om saker som skal behandles på ordinær generalforsamling.  

Nytt punkt: «Valg av delegert med vara til OBOS BBLs generalforsamling» 
Solfjellet Borettslag  

Saken krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt

5 - VALG AV TILLITSVALGTE 
A
Som styreleder for 2 år, ble Terje Aas foreslått.  
Vedtak: Godkjent  
B
Som styremedlem i 2 år, ble Gøril Eia foreslått.  
Som styremedlem i 2 år, ble Sølvi Helen Klaussen foreslått.  
Vedtak: Godkjent  
C
Som varamedlem i 1 år, ble Bjørn Gundersen foreslått.  
Som varamedlem i 1 år, ble Bolette Stouenberg Lindholdt foreslått.  
Som varamedlem i 1 år, ble William Giffen Sæbø foreslått.  
Som varamedlem i 1 år, ble Malin Nikolaisen Olsen foreslått.  
Vedtak: Godkjent  
D
Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble
foreslått: Delegert Terje Aas og Mette Holmen.  
Varadelegert: Roald Silnes og Sølvi Helen Klaussen  
Vedtak: Godkjent
E
Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble Edel M. Esse, Linda Madsen og Hege Christin Ramnæs foreslått.
Vedtak: Godkjent
F
Andre komiteer/utvalg
TI grøntutvalg foreslås Edel Marie Esse og Sigmund Tørris Dahlsrud for 1 år.
Vedtak: Godkjent

I dyreutvalget forslås Pål Wium, Hedda Sørhus, Tanja Fløisbonn og Morten Frøskeland i 1 år
Vedtak: Godkjent