Skjerpede EU-krav til forbruksavregning - Betaler du for naboens overforbruk?

Energieffektiviseringsdirektivet kan bli innført i Norge. Gjennom EØS-avtalen er det nå sannsynlig at Energieffektiviseringsdirektivet (EED) blir innført i Norge. EED ble vedtatt i EU i 2012 og er allerede godt gjennomført i en rekke land. Direktivet stiller krav om individuell måling som et verktøy for å nå målet om 20 % besparelse av primær energiforbruket innen 2020. I 2019 ble direktivet revidert og kravene til besparelse skjerpet ytterligere. Medlemslandene forplikter seg nå til en reduksjon på hele 32,5 % innen 2030. For å nå målene stilles det strengere krav til målesystemene og hvordan man innhenter data om forbruk. Nye målerinstallasjoner skal kunne fjernavleses fra 25.10.2020 og manuell avlesning går med dette etterhvert over i historien.

Antall eldre borettslag og sameier som innfører måling til tross for at dette ennå ikke er et lovkrav, vokser raskt.

De aller fleste nye byggeprosjekter inkluderer måleutstyr for varme og vann, det er også mange eksisterende borettslag og sameier som etterinstallerer systemet. Med individuell måling oppnår man store besparelser, i tillegg får man en rettferdig fordeling av energikostnadene.

Erfaringsmessig reduseres det totale energiforbruket med ca. 25 % ved å måle og fordele energikostnadene etter faktisk forbruk, ofte under to år gjennom energibesparelsen man oppnår. Individuell måling øker bevisstheten rundt bruk av energi Ved å måle og fordele kostnadene etter faktisk forbruk økes bevisstheten rundt energibruk

Mange borettslag og sameier herunder Solfjellet fordeler energikostnadene etter areal eller eierbrøk. Dermed kan den enkelte bruke så mye varme eller varmtvann en vil, tilsynelatende uten at det påvirker de månedlige felleskostnadene.

Boligkjøpere ser det også ofte som en fordel å kjøpe boliger som markedsføres med fyring og varmtvann inkludert. Denne fordelingsmodellen stimulerer ikke til å spare energi. Sammenligner man med tilsvarende leiligheter som fordeler etter faktisk forbruk vil man se at kostnadene er vesentlig høyere.

Internt i et borettslag er forskjellene store. Like leiligheter med samme antall beboere har ofte store variasjoner i bruk av energi. Individuell måling gir enorme reduksjoner i energibruk. Med individuell måling oppnår man store besparelser, i tillegg får man en rettferdig fordeling av energikostnadene.