Møtedato: 10.08.2021

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Haugerud kirke

Til stede: 45 andelseiere, 12 representert ved fullmakt, totalt 57 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Annette S. Johnsen.

Møtet ble åpnet av Terje Aas.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Terje Aas foreslått.

Vedtak: Han ble valgt

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringer blankettene og eventuelt fullmakter

som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

 

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Annette S. Johnsen foreslått. Som protokollvitne ble

Ann Karin Samuelsen foreslått.

Vedtak: De ble valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på og erklære

møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------

2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2020

 

A Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2020 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

 

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------

3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 810 000,-

Forslaget ble nedstemt med 42 stemmer.

Benkeforslag på henholdsvis 2,7 %, 20 % og 44 % økning av fjorårets sum.

Vedtak: 20 % økning som blir kr 516 000,- vedtatt med 25 stemmer. 2,7 % fikk 22

stemmer og 44 % fikk 10 stemmer.

B) Godtgjørelse til grøntutvalg – forslag kr 40 000,-

Vedtak: Vedtatt

Dyreutvalget ble ikke tilkjent honorar.

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A) Det foreslås å endre husordensreglenes bestemmelser om dyrehold til å tillate 2

dyr pr. andel

Saksframstilling: Se innkallingen

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Valg av tillitsvalgte

A 

Som styremedlem for 2 år, ble Mette Holmen foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Roald Silnes foreslått.

Vedtak: De ble valgt

B 

Som varamedlem for 1 år, ble Bjørn Gundersen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble William Giffen Sæbø foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Bolette S. Lindholdt foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Käthe Hermstad foreslått.

Vedtak: De ble valgt

C 

Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Terje Aas og Mette Holmen

Varadelegert Roald Silnes og Sølvi Klaussen

Vedtak: De ble valgt

D 

Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Edel M. Esse, Linda Madsen og Hege Christin Ramnæs

Vedtak: De ble valgt

E 

Valg av grønt/utvalg

Edel M. Esse og Sigmund Tørris Dahlsrud

Vedtak: De ble valgt

F Valg av dyreutvalg

Som dyreutvalg foreslås Pål Wium, Tanja Fløisbonn, Kurt Madsen og Hedda Sørhus

Vedtak: De ble valgt

Møtet ble hevet kl .: 19.10. Protokollen signeres av

Møteleder

Navn: Terje Aas /s /

Fører av protokollen Navn: Annette S. Johnsen /s /

Protokollvitne 1 Navn: Ann Karin Samuelsen /s / 

Ved valg på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: 

Leder Terje Aas Haugerudveien 72: 2020-2022

Nestleder Mette Holmen Haugerudveien 74: 2021-2023 

Styremedlem Roald Silnes Haugerudveien 82: 2021-2023

Styremedlem Sølvi Helen Klausen Haugerudveien 80: 2020-2022 

Styremedlem Gøril Eia Haugerudveien 76: 2020-2022